System logo
Javelo system logo
Trailers for homepage

NOWY REGULAMIN JAVELO OBOWIĄZUJĄCY OD 15.08.2023

 

Regulamin korzystania z Systemu JAVELO

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY

 

 

 

Punkty, które zostały zmienione: 

I. Preambuła -doprecyzowanie informacji dotyczącej miejsca w którym znajduje się regulamin

2.6. - doprecyzowanie informacji dotyczącej definicji klienta

2.11. - doprecyzowanie informacji dotyczącej stacji JAVELO

2.12. - doprecyzowanie informacji dotyczącej identyfikatora klienta

2.14. -  dodanie punktu dotyczącego kart RFID

2.15. - doprecyzowanie informacji dotyczącej taryfikatora

2.19. - doprecyzowanie informacji dotyczącej opłaty inicjalnej

2.20. - doprecyzowanie informacji dotyczącej opłaty uiszczonej

2.25. - dodanie punktu dotyczącego przerw podczas jazdy

3.3. - doprecyzowanie informacji dotyczącej dostępu do usługi

4.3. - doprecyzowanie informacji dotyczącej ogólnych warunków korzystania z systemu JAVELO

4.4. - doprecyzowanie informacji dotyczącej ogólnych warunków korzystania z systemu JAVELO

5.9. - doprecyzowanie informacji dotyczącej odpowiedzialności / zobowiązań

5.12. - doprecyzowanie informacji dotyczącej odpowiedzialności / zobowiązań

5.15. - doprecyzowanie informacji dotyczącej odpowiedzialności / zobowiązań

5.19. - doprecyzowanie informacji dotyczącej odpowiedzialności / zobowiązań

6.1. - doprecyzowanie informacji dotyczącej rejestracji

6.3. - doprecyzowanie informacji dotyczącej rejestracji

9.3. - doprecyzowanie informacji dotyczącej wypożyczenia roweru

9.4. - dodanie punktu dotyczącego wypożyczenia roweru

9.5. - doprecyzowanie informacji dotyczącej wypożyczenia roweru

9.6. - dodanie punktu dotyczącego wypożyczenia roweru

10.1. - doprecyzowanie informacji dotyczącej abonamentów

12.1. - doprecyzowanie informacji dotyczącej zwrotu roweru

14.2. - doprecyzowanie informacji dotyczącej opłat

17.1. - dodanie informacji dotyczących działań zabezpieczających

 

 

I. Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu JAVELO – Jaworznickiego Roweru Miejskiego, zwanego dalej JAVELO, działającego w obszarze administracyjnym miasta Jaworzna  zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.javelo.pl i w aplikacji mobilnej Freebike 2.0.

 

II. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący reguły i warunki korzystania z JAVELO, zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi warunek korzystania z systemu oraz jest warunkiem niezbędnym w procesie rejestracji w Systemie JAVELO. Klient zawiera umowę z Operatorem JAVELO z chwilą akceptacji Regulaminu i rejestracji w Systemie JAVELO.

2.2. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem JAVELO ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Porozumienie o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarte w momencie rejestracji Klienta w Systemie JAVELO i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji w Systemie JAVELO. Integralnym składnikiem niniejszej Umowy jest porozumienie zawarte pomiędzy Operatorem systemu a Zamawiającym, którego treść może udostępnić Zamawiający w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.3. System JAVELO – działająca w sezonie rowerowym 24 godziny na dobę infrastruktura techniczna, oprogramowanie oraz urządzenia i rowery obejmujące przygotowanie i prowadzenie Systemu JAVELO oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.javelo.pl, określane również w dalszej części Regulaminu jako „System”.

2.4. Zamawiający Systemu JAVELO - Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą pod adresem: Jaworzno 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

2.5. Operator JAVELO – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu JAVELO. Operatorem JAVELO jest BikeU Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

2.6. Klient – użytkownik Systemu JAVELO, który dokonał rejestracji w Systemie JAVELO, zaakceptował jego Regulamin i Umowę, uiścił opłatę inicjalną lub opłacił abonament.

2.7. Serwis JAVELO – obsługa techniczna systemu, zajmująca się, konserwacją, alokacją i naprawami Systemu JAVELO.

2.8. BOK JAVELO – Biuro Obsługi Klienta, zwanej dalej „BOK” zapewniające Klientowi całodobowy kontakt z Operatorem JAVELO przy pomocy telefonu pod numerem +48 32 783 17 11, poczty elektronicznej pod adres mailowym bok@javelo.pl. Dane kontaktowe BOK JAVELO znajdują się na stronie internetowej www.javelo.pl, w aplikacji mobilnej, na Stacji JAVELO oraz na rowerach. BOK JAVELO jest obsługiwane w języku polskim i angielskim.

2.9. Obszar funkcjonowania Systemu –  teren obejmujący granice administracyjne Miasta Jaworzna z wyłączeniem, w obrębie którego funkcjonuje system JAVELO. Teren ten został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu wraz z podziałem na strefy dozwolonego i niedozwolonego zwrotu roweru, zwany dalej „Obszarem Systemu”.

2.10. Okres funkcjonowania systemu – przedział czasowy, w którym Operator udostępnia Klientom System JAVELO, tożsamy z okresem trwania Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem JAVELO. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Operatorem a Zamawiającym, System JAVELO będzie dostępny od 1 czerwca 2023 do 15 grudnia 2025.

2.11. Stacja JAVELO – miejsce wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu JAVELO, na którym bezpłatnie zwracane  są rowery. Informacje o lokalizacji Stacji JAVELO znajdują się , na stronie internetowej www.javelo.pl oraz w aplikacji mobilnej, zwane dalej „Stacją”.

2.12. Identyfikator Klienta – to osobiste unikatowe numery login i PIN,  widoczne na platformie OnePass https://onepass.freebike.com/, które system automatycznie nadaje każdemu Klientowi podczas rejestracji w Systemie JAVELO. Udostępnianie danych do logowania osobom trzecim jest zabronione. Dane służą do logowania na stronie www.javelo.pl wymiennie z numerem telefonu i osobistym hasłem nadanym podczas rejestracji.

2.13. Aplikacja mobilna Freebike 2.0. – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, czy tablety, stanowiące uzupełnienie aplikacji webowej JAVELO (strony internetowej www.javelo.pl), ale nie zastępujące jej działania. Wszelkie zmiany na koncie powinny być dokonywane za pomocą strony www.javelo.pl Dostawcą Aplikacji mobilnej Freebike 2.0. jest Homeport. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore. Korzystanie z niej jest możliwe na aktualnych systemach iOS i Android.

2.14. Karta RFID (MIFARE i MIFARE PLUS) – karta zbliżeniowa / dostępowa. Służy do wypożyczenia roweru Freebike bezpośrednio na rowerze.

2.15. Taryfikator – cennik usług i opłat Systemu JAVELO stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.javelo.pl i aplikacji Freebike 2.0.

2.16. Rachunek Przedpłacony – osobisty rachunek Klienta, w systemie rozliczeniowym  JAVELO,  zawierający historię płatności, historię       wypożyczeń i zwrotów rowerów, okres trwania umowy oraz dane osobiste i kontaktowe Klienta.

2.17. PayU – PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – usługodawca obsługujący płatności internetowych na rzecz Systemu JAVELO. Dokonując płatności za pośrednictwem PayU, Klient akceptuje regulamin usługodawcy.

2.18. Abonament – zbiór stawek i związanych z nimi warunków korzystania z Systemu JAVELO. Dostępne abonamenty opisuje sekcja Regulaminu: „X. Abonamenty”.

2.19. Opłata inicjalna – jednorazowa, bezzwrotna kwota 10 zł netto +VAT = 12.30 zł brutto wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty  rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu JAVELO według załącznika nr 2 do Regulaminu. Kwota dotyczy aktywacji TARYFY MIEJSKIEJ.

2.20. Opłata uiszczona – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta. Wszystkie niewykorzystane środki z „opłat uiszczonych” w trakcie trwania umowy jak i do 3 lat po jej zakończeniu, podlegają zwrotowi.

2.21. Opłata dodatkowa – opłata nakładana na Użytkownika przez Operatora JAVELO w przypadku zwrotu roweru poza stacją, poniesienia kosztów napraw, odtworzenia roweru lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania roweru przez Użytkownika opisane w załączniku 2 do Regulaminu.

2.22. Czas wypożyczenia – czas liczony od momentu wypożyczenia roweru do momentu jego prawidłowego zwrotu na Stacji JAVELO lub w dozwolonym obszarze poza stacją. Czas wypożyczenia naliczany jest sekundowo.

2.23. Wypożyczenie roweru –rozpoczęcie korzystania z roweru. Wypożyczenie roweru opisuje sekcja Regulaminu: „IX. Wypożyczenie roweru”.

2.24. Zwrot roweru – zakończenie wypożyczenia roweru w dowolnej Stacji JAVELO. Zwrot roweru opisuje sekcja Regulaminu: „XII. Zwrot roweru.

2.25. Przerwa podczas jazdy – pauza, którą Klient może wykonać podczas wypożyczania roweru, dostępna aplikacji mobilnej Freebike 2.0. podczas aktywnego wypożyczenia. Przerwa służy do czasowego zatrzymania się Klienta podczas wypożyczenia np. w celu załatwienia sprawy w urzędzie.

2.26. Działania zabezpieczające –  czynności podejmowane w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, opisane w sekcji Regulaminu: „XVII. Działania zabezpieczające”.

2.27. Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Operatora z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z Systemu JAVELO. Zasady składania reklamacji opisuje sekcja Regulaminu: „XV. Reklamacje i Skargi”.

2.28. Skarga – żądanie Użytkownika kierowane do Operatora z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Systemu JAVELO. Zasady składania skarg opisuje sekcja Regulaminu: „XV. Reklamacje i Skargi”.

2.29. Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu JAVELO w czasie funkcjonowania Systemu JAVELO, służące promowaniu Systemu JAVELO.

2.30. Voucher – Kod wystawiany przez Operatora Systemu na doładowanie Konta Klienta kwotą określoną na voucherze.

2.31. Bonus – akcja specjalna Operatora w wyniku, której Operator umożliwia dodatkowe, bezzwrotne doładowanie konta założonego w Systemie JAVELO za zwrot roweru wypożyczonego poza stacją na stacji JAVELO w wysokości 5 zł. Bonus w całości jest dostępny do wykorzystania na wypożyczenia w systemie JAVELO do końca trwania umowy, nie podlega zwrotowi.

2.32. Płatności cykliczne - płatności dokonywane regularnie w przedziale czasu. Są wykonywane automatycznie po dokonaniu autoryzacji do karty kredytowej (lub karty prepaid) przy pierwszej opłacie za usługę. Dane karty są zapamiętywane przez firmę PayU i zapisywane w celu dokonania kolejnych płatności. 

2.33. OnePass - platforma do przechowywania danych osobowych i kontaktowych Użytkowników systemu JAVELO, dzięki której Użytkownik JAVELO może także skorzystać z systemów Freebike na całym świecie bez konieczności ponownej rejestracji u lokalnego Operatora. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz usunięcia danych są dostępne w zakładce ONEPASS na stronie internetowej www. javelo.pl. Informacja o polityce prywatności i warunkach korzystania z Freebike OnePass są zawarte w załączniku nr 10 do Regulaminu JAVELO oraz dostępne w zakładce POBIERZ. Rejestracja do JAVELO jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w platformie OnePass.

 

III. Dostęp do Usługi

3.1. Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez Klienta następujących wymogów technicznych:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Biurem Obsługi Klienta JAVELO;
 • posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta JAVELO, szczególnie podczas trwania wypożyczenia;
 • posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari;
 • posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;
 • posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej).

3.2. Operator Systemu JAVELO informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3. Operator zapewnia najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej Freebike 2.0. Aby aplikacja działała poprawnie, należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję, a wszelkie aplikacje w tle powinny być zamknięte.

IV. Warunki ogólne korzystania z Systemu JAVELO

4.1. Warunkiem korzystania z Systemu JAVELO jest przeprowadzenie przez Klienta rejestracji oraz akceptacja Regulaminu. Zasady rejestracji opisane są w sekcji Regulaminu: „VI. Rejestracja”.

4.2. Klient, rejestrując się w Systemie JAVELO wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu JAVELO. Zasady przetwarzania danych osobowych opisuje sekcja Regulaminu: „VII. Ochrona danych osobowych”.

4.3. Warunkiem korzystania z Systemu JAVELO jest utrzymywanie przez Klienta minimalnego salda w wysokości 10,00 zł przez cały okres trwania umowy w przypadku TARYFY MIEJSKIEJ lub 0,00 zł w przypadku Abonamentów „Miesięczny 90 minut” i „Roczny 90 minut”.

4.4. Wypożyczenie i zwrot roweru są dozwolone tylko na stacjach JAVELO oraz Strefie JAVELO (granice administracyjne miasta Jaworzna) za wyjątkiem wyłączonych stref Czerwonych oraz poza obszarem funkcjonowania systemu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

4.5. Klient systemu JAVELO na jedno konto może maksymalnie wypożyczyć 4 rowery.

4.6. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi JAVELO pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu JAVELO, przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i udostępniony jest na stronie internetowej www.javelo.pl. Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi JAVELO poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu JAVELO, którego aktualne dane dostępne są na stronie internetowej www.javelo.pl. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „prawa jazdy odpowiedniej kategorii”.

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

5.1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.

5.2. Klient zobowiązuje się oddać rower w stanie niepogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower.

5.3. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

5.4. Wymóg wskazany w pkt. 5.3 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.

5.5. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami lub niepozostawianie roweru bez nadzoru.

5.6. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej wbrew postanowieniom Regulaminu, nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zwrotu roweru do Stacji JAVELO.

5.7. Zabroniona jest jazda na rowerze przez więcej niż jedną osobę jednocześnie, w innym przypadku zostaną uruchomione działania zabezpieczające.

5.8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez siebie  obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu JAVELO. Operator JAVELO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

5.9. Zabrania się używania zabezpieczenia niebędącego elementem Systemu JAVELO w celu zablokowania roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwego zabezpieczenia zastosowanego przez Klienta i uruchomienia działań zabezpieczających.

5.10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy

5.11. Klient ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia BOK o kradzieży roweru dokonanej w czasie trwania wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na najbliższym komisariacie Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie trwania wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 5.5. Regulaminu. Instrukcja zgłaszania kradzieży roweru znajduje się na stronie www.javelo.pl.

5.12. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego telefonicznego kontaktu z BOK JAVELO w przypadku trudności z wypożyczeniem lub zwrotem roweru oraz stwierdzenia jakichkolwiek usterek w rowerach i awarii infrastruktury System JAVELO, szczególnie usterek ujawnionych w trakcie korzystania z roweru. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru Klient zobligowany jest do natychmiastowego dokonania zwrotu roweru i zgłoszenia tego faktu na BOK JAVELO.

5.13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji JAVELO, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji JAVELO .

5.14. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

5.15. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu JAVELO (Rowerów, Stacji JAVELO) będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy. Operator JAVELO wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury JAVELO i dostarczy ją za pomocą poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz obciąży saldo na Przedpłaconym Koncie Klienta. Klient jest zobowiązany do przekazania Operatorowi niezbędnych danych do wystawienia rachunku lub faktury.

5.16. Celowe uszkodzenie systemu JAVELO spowoduje złożenie przez Operatora JAVELO zawiadomienia do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.17. Wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Klienta, w pełnej wysokości ponosi Klient Systemu JAVELO.

5.18. Zabronione jest korzystanie z Systemu JAVELO przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.19. Rower jest wyposażony w koszyk umieszczony z przodu roweru, przeznaczony jedynie do przewożenia przedmiotów lekkich. Nie wolno przewozić w koszyku rzeczy ciężkich ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem mienia. Pojemność koszyka wynosi 15 litrów, nośność faktyczna minimum 15 kg. Nie wolno przewozić przedmiotów o ostrych krawędziach oraz znacznie wystających poza obręcz koszyka. Przewożenie dzieci i zwierząt jest kategorycznie zabronione. W razie wypadku powstałego na skutek niewłaściwego wykorzystania koszyka odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z niego wynikające ponosi Klient. Operator JAVELO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

5.20. Wypożyczony rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower JAVELO, będący środkiem transportu miejskiego, przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami JAVELO. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, terenowej poza utwardzonymi nawierzchniami, sztuczek kaskaderskich, nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek.

5.21. Przekroczenie 12 godzinnego okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Taryfikatorze – załączniku nr 2 do Regulaminu.

5.22. Korzystanie z rowerów Systemu JAVELO może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.

5.23. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru.

5.24. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK JAVELO przez cały czas trwania wypożyczenia roweru.

VI. Rejestracja

6.1. Rejestracja w Systemie JAVELO, wpłata bezzwrotnej opłaty inicjalnej oraz utrzymywanie minimalnego salda w wysokości co najmniej 10 zł jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Systemu JAVELO w przypadku TARYFY MIEJSKIEJ

6.2. Rejestracja w Systemie JAVELO, wpłata opłaty abonamentowej oraz utrzymywanie minimalnego salda w wysokości co najmniej 0 zł jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Systemu JAVELO w przypadku Abonamentów „Miesięczny 90 minut” i „Roczny 90 minut”.

6.3. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem www.javelo.pl oraz poprzez aplikację mobilną Freebike 2.0.

6.4. Warunkiem zarejestrowania Klienta w Systemie JAVELO, jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko), danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w sekcji Regulaminu: VII. „Ochrona Danych Osobowych”

6.5. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych i/lub kontaktowych, Operator JAVELO zastrzega sobie prawo do blokowania konta Klienta do momentu ich uzupełnienia/poprawienia, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu odblokowania konta Klient ma obowiązek poinformować BOK JAVELO o uzupełnieniu/poprawieniu danych.

VII. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu JAVELO jest firma BikeU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), ul. Rondo ONZ 1, NIP: 5213639556, REGON: 146369479, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000443118, kapitał zakładowy: 25.000,00 złotych.

7.2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się z Operatorem w następujący sposób:

 • pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby BikeU sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
 • mailowo na adres: ochronadanych@javelo.pl

7.3. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora JAVELO wyłącznie na potrzeby działania Systemu JAVELO, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

7.4. Podstawą konieczności przetwarzania przez Operatora JAVELO danych osobowych Klienta jest zawarta i wykonywana Umowa pomiędzy Operatorem JAVELO a Klientem, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora JAVELO (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

7.5. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

  a) Zamawiający Systemu JAVELO: Gmina Miasta Jaworzna-ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno  na zasadach określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym System JAVELO a Operatorem Systemu JAVELO;

  b) podmioty działające na zlecenie Operatora JAVELO w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora JAVELO (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, etc.), w szczególności dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, oprogramowania dla Systemu JAVELO i rowerów;

  c) niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych lub debetowych;

  d) podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu JAVELO (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Operator Systemu JAVELO zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnienie, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy

7.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:

 • zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
 • zażądać dostępu do danych osobowych oraz do przekazania kopii danych, które zostały przekazane Operatorowi JAVELO;
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe –
 • zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 • zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Operator JAVELO;
 • zażądać usunięcia wszelkich danych, do których przetwarzania Operator JAVELO nie posiada już podstaw prawnych;
 • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania na podstawie uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej, z wyłączeniem ostatniego punktu, można skorzystać poprzez:

    (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@javelo.pl;

    (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora JAVELO.

7.7. Informujemy, że dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.

7.8. Podane dane osobowe oraz dane zebrane w związku z wypożyczeniem lub oddaniem roweru na podstawie aktywności Klienta nie podlegają żadnej czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7.9. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu JAVELO, posiada dostęp do wszystkich swoich danych i ma możliwość ich aktualizacji w Systemie JAVELO oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

7.10. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora JAVELO tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie JAVELO, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług na rzecz Organizatora Systemu JAVELO. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu JAVELO, jak i Klienta).

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, Operator JAVELO usunie dane osobowe Klienta.

VIII.  Płatności

8.1. Wszystkie płatności w Systemie JAVELO są  realizowane za pośrednictwem PayU S.A.

8.2. Klient wnosi opłatę poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany mu rachunek przedpłacony. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych znajdującego się na stronie www.javelo.pl lub w aplikacji mobilnej.

8.3. Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, w którym Klient otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną. na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email. Prawidłowo zaksięgowaną wpłatę można zweryfikować na koncie Klienta po zalogowaniu na stronie internetowej lub w aplikacji.

8.4. Z chwilą prawidłowo zaksięgowanej wpłaty Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Systemu JAVELO.

8.5. Właścicielem rachunków przedpłaconych Klientów jest Operator JAVELO.

8.6. W trakcie trwania Umowy z Operatorem JAVELO oraz po jej zakończeniu, opłaty uiszczone na rachunku przedpłaconym Klienta podlegają zwrotowi za wyjątkiem bezzwrotnej opłaty inicjalnej.

8.7. Na życzenie Klienta Operator JAVELO dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail bok@javelo.pl i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, datę i godzinę wypożyczenia roweru oraz numer roweru.

IX. Wypożyczenie Roweru

9.1. Wypożyczenie roweru jest dozwolone na stacjach rowerowych oraz poza ich obszarem na obszarze funkcjonowania systemu zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

9.2. W ramach jednego konta Klient będzie mógł dokonać wypożyczenia maksymalnie 4 rowerów.

9.3. Rower JAVELO można wypożyczyć za pomocą Aplikacji Mobilnej Freebike 2.0, lub sparowanej z kontem karty RFID (MIFARE i MIFARE PLUS).

9.4. Parowanie karty RFID wykonuje się na aktywnym koncie Klienta po zalogowaniu się do aplikacji, podczas wypożyczenia roweru. W tym celu należy wybrać przycisk z imieniem i nazwiskiem Klienta, potem KARTA RFID, a następnie DODAJ KARTĘ na dole ekranu. Dodanie karty RFID umożliwia wypożyczenie roweru bez użycia aplikacji mobilnej. (ta opcja nie służy do opłacania taryfy i abonamentów)

9.5. Prawidłowe wypożyczenie polega na zeskanowaniu kodu QR znajdującego na rowerze, lub wybierając znak roweru w Aplikacji Mobilnej Freebike 2.0.

9.6. Podczas wypożyczenia Klient ma prawo skorzystać z przerwy używając przycisku „przerwa” w aplikacji mobilnej. Maksymalny czas jednorazowej przerwy wynosi 120 minut. Przerwa nie służy do zwracania roweru, a jedynie do czasowego zatrzymania się podczas jazdy i zabezpieczenia roweru przed kradzieżą lub przywłaszczeniem.  Po przekroczeniu czasu przerwy, określonego powyżej, system automatycznie zakończy wypożyczenie. W przypadku automatycznego zakończenia wypożyczenia poza obszarem Stacji JAVELO Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zgodnie z Taryfikatorem – załącznikiem nr 2 do Regulaminiu.

9.7. Użytkownik przed wypożyczeniem roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest całkowicie sprawny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane a hamulce sprawne.

9.8. Wypożyczenie i korzystanie przez Użytkownika z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.

9.9. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Infolinią, podczas którego zostanie poinformowany o dalszej procedurze działania.

X. Abonamenty

10.1. W Systemie JAVELO wyróżnia się:

 • „TARYFA MIEJSKA”
  • Może z niego korzystać każdy Klient, który wybrał Taryfę Miejską podczas rejestracji i uiścił bezzwrotną opłatę inicjalną.
  • Taryfa aktywowana jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków
  • Abonament jest ważny przez cały okres trwania Umowy
  • Minimalny stan konta wynosi 10 zł
  • Klient na jedno konto może wypożyczyć maksymalnie 4 rowery
  • Taryfikator rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu 
 • Abonament „Miesięczny 90 minut”
  • Może z niego korzystać każdy Klient, który wybrał Abonament „Miesięczny 90 minut” podczas rejestracji i uiścił opłatę abonamentową 30,00 zł
  • Abonament aktywowany jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków
  • Abonament jest ważny przez miesiąc kalendarzowy
  • Minimalny stan konta wynosi 0 zł
  • W ramach Abonamentu „Miesięczny 90 minut” Klient ma do dyspozycji 90 minut korzystania z roweru w ramach Systemu JAVELO. Czas abonamentowy 90 minut odnawia się każdego dnia i jest podzielny pomiędzy kilka przejazdów (naliczanie minutowe)
  • Niewykorzystany czas abonamentowy nie kumuluje się i nie przechodzi na kolejny dzień
  • Po przekroczeniu darmowego dziennego czasu 90 minut pobiera się opłatę w wysokości 0,05 zł za minutę
  • Klient na jedno konto może wypożyczyć maksymalnie 4 rowery
  • Taryfikator rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu 
 • Abonament „Roczny 90 minut”
  • Może z niego korzystać każdy Klient, który wybrał Abonament „Roczny 90 minut” podczas rejestracji i uiścił opłatę abonamentową 150,00 zł
  • Abonament aktywowany jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków
  • Abonament jest ważny przez cały okres jednego roku
  • Minimalny stan konta wynosi 0 zł
  • W ramach Abonamentu „Roczny 90 minut” Klient ma do dyspozycji 90 minut korzystania z roweru w ramach Systemu JAVELO. Czas abonamentowy 90 minut odnawia się każdego dnia i jest podzielny pomiędzy kilka przejazdów (naliczanie minutowe)
  • Niewykorzystany czas abonamentowy nie kumuluje się i nie przechodzi na kolejny dzień
  • Po przekroczeniu darmowego dziennego czasu 90 minut pobiera się opłatę w wysokości 0,05 zł za minutę
  • Klient na jedno konto może wypożyczyć maksymalnie 4 rowery
  • Taryfikator rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

XI. Naprawy i Awarie

11.1. Wszelkie usterki roweru stwierdzone podczas wypożyczenia i/lub awarie infrastruktury rowerowej, które uniemożliwiają lub mogą stwarzać zagrożenie dla dalszego korzystania z Systemu JAVELO oraz prowadzić do uszkodzenia roweru, powinny być natychmiast zgłaszane telefonicznie na BOK JAVELO pod numerem telefonu +48 32 783 17 11 lub poprzez aplikację mobilną. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Klient musi natychmiast dokonać zwrotu roweru.. Drobne usterki estetyczne nie stanowią podstawy do zakwalifikowania roweru jako niesprawny.

11.2. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę roweru uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru roweru, lokalizacji roweru, dokładnego opisu usterki.

11.3. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę stacji uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru stacji oraz dokładnego opisu usterki.

11.4. W przypadku trzykrotnego bezpodstawnego zgłoszenia usterki lub awarii Operator zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających oraz nałożenia na Klienta opłaty manipulacyjnej.

11.5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis JAVELO.

XII. Zwrot roweru

12.1. Klient zwraca rower poprzez zaparkowanie roweru w obszarze Stacji JAVELO w taki sposób, aby zaparkowany rower został skutecznie unieruchomiony w sposób nieuciążliwy dla otoczenia tzn. bezpieczny i nieutrudniający ruchu drogowego ani ruchu pieszego.

Możliwy jest zwrot roweru w ogólnodostępnym miejscu (takim, które pozwoli innym Klientom dokonać wypożyczenia), niebędącym Stacją JAVELO w Obszarze funkcjonowania systemu z wyłączeniem strefy Czerwonej, gdzie zwrot  jest niedozwolony. Klient zobowiązuje się zaparkować każdy wypożyczony rower w taki sam sposób, jak określono powyżej, zapewniając jego skuteczne unieruchomienie i bezpieczny postój w sposób nieuciążliwy dla otoczenia tzn. bezpieczny i nieutrudniający ruchu drogowego ani ruchu pieszego.

12.2. Zwrot roweru następuje po zakończeniu wypożyczenia w Aplikacji mobilnej lub poprzez trzykrotne energiczne przyciśniecie jednego z hamulców.

12.3. Klient ma obowiązek weryfikacji prawidłowości dokonania zwrotu roweru i zakończenia wypożyczenia. Operator zapewnia możliwość weryfikacji poprzez: stronę internetową www.javelo.pl; za pomocą aplikacji mobilnej, jak również kontaktując się z BOK JAVELO.

12.4. W przypadku braku możliwości zwrotu roweru na obszarze wybranej Stacji JAVELO Klient jest zobowiązany do zakończenia wypożyczenia w pobliżu Stacji JAVELO i natychmiastowego telefonicznego powiadomienia o tym fakcie BOK JAVELO, podając prawidłowe dane identyfikacyjne Klienta, zgodne z zarejestrowanymi w Systemie oraz numer roweru i numer stacji. W przypadku wątpliwości do prawidłowości przedstawionych danych Operator zastrzega sobie prawo odrzucenia procedury zwrotu roweru i oczekiwania ponownego kontaktu z BOK przez właściciela konta.

12.5. W przypadku nieprawidłowego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach 12.1., 12.2. i 12.4. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne jego uszkodzenia, oraz kradzież.

XIII. Brak zwrotu w terminie

13.1. Niezwrócenie roweru przed upływem dwunastej godziny jest traktowane jako naruszenie przez Klienta Regulaminu, a tym samym złamaniem umowy z Operatorem JAVELO, co spowoduje naliczenie opłat według Taryfikatora, zablokowanie konta Klienta oraz wdrożenie działań zabezpieczających.

XIV. Opłaty

14.1. Wysokość opłat za wypożyczenie roweru określana jest zgodnie z Taryfikatorem od momentu wypożyczenia roweru aż do momentu jego prawidłowego zwrotu opisanego w sekcji Regulaminu: XII. „Zwrot roweru”.

14.2. Opłaty za korzystanie z Systemu JAVELO są zróżnicowane i uzależnione od wybranego abonamentu oraz długości czasu wypożyczenia roweru zgodnie z Taryfikatorem.

14.3. W przypadku gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru bądź inna wynikająca z Taryfikatorem jest wyższa niż środki Klienta zgromadzone na rachunku przedpłaconym, Klient w celu dalszego korzystania z Systemu JAVELO zobowiązany jest do uregulowania należności  w terminie 7 dni. W innym przypadku uruchomione zostaną działania zabezpieczające.

14.4. W przypadku otrzymania przez Klienta vouchera lub promocyjnego doładowania konta Klienta, jego przeznaczenie ustala Operator. Kwota jest bezzwrotna tzn., nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z vouchera wykorzystywane są w pierwszej kolejności. Kwoty, termin ważności i powody przyznania są przedstawione w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie www.javelo.pl

14.5. Wszystkie „opłaty uiszczone”  w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu podlegają zwrotowi.

XV. Reklamacje i Skargi

15.1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z systemu JAVELO następuje jedynie drogą elektroniczną na adres: reklamacje@javelo.pl w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienie zdarzenia podlegającego reklamacji.

15.2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja musi zawierać dane identyfikujące Klienta, o których mowa w punkcie 6.4. Regulaminu, dane reklamowanego wypożyczenia takie jak: nazwa stacji początkowej lub miejsce wypożyczenia roweru, nazwa stacji końcowej lub miejsce zakończenia wypożyczenia roweru, data i godzina zdarzenia, czas trwania wypożyczenia, reklamowana opłata, opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwrotu roweru i weryfikacji prawidłowości zakończenia wypożyczenia. Reklamacja powinna zostać przesłana z adresu e-mail podanego na koncie Klienta. Operator zapewnia dostęp do formularzy reklamacyjnych w wersji edytowalnej (.docx) i do druku (.pdf), które dostępne są na stronie www.javelo.pl. Formularz należy pobrać ze strony, wypełnić i  przesłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@javelo.pl

15.3. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych, o których mowa w punkcie 15.2. Regulaminu, Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

15.4. Operator JAVELO rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku kiedy należy uzupełnić reklamację, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień czy informacji.

15.5. W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora JAVELO lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

15.6. Klientowi przysługuje prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi. Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: reklamacje@javelo.pl.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniki reklamacji lub wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego w Jaworznie.

15.7. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również gdy Operator JAVELO nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia.

15.8. Operator JAVELO ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.

15.9. Zgłoszenie skarg i wniosków z zakresu funkcjonowania Systemu JAVELO następuje drogą elektroniczną na adres: bok@javelo.pl w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

15.10. Operator JAVELO rozpatrzy zgłoszoną skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia.

XVI. Odstąpienie lub Rezygnacja z Umowy

16.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem nieskorzystania z usługi.

16.2. Odstąpienie od Umowy następuje drogą elektroniczną, po przesłaniu przez Klienta na adres email: bok@javelo.pl niebudzącego wątpliwości co do intencji oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.4. Regulaminu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.javelo.pl

16.3. Polecenie zwrotu środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

16.4. Klient ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem JAVELO w dowolnym czasie trwania Umowy.

16.5. Rozwiązanie umowy następuje drogą elektroniczną, po przesłaniu przez Klienta na adres: bok@javelo.pl  niebudzącego wątpliwości co do intencji wniosku o rozwiązanie umowy przez Klienta wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, o których mowa w punkcie 6.4. Regulaminu. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie w sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego Klienta jest dodatnie. W sytuacji ujemnego salda na koncie przedpłaconym Klienta, przed złożeniem wniosku,  konieczne jest uregulowanie należności.  Wzór wniosku o rozwiązanie umowy znajduje się na stronie www.javelo.pl

16.6. Rozwiązanie umowy następuje w termie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego wniosku o rozwiązanie umowy Operatorowi JAVELO. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

16.7. Opłaty uiszczone lub ich niewykorzystana część, znajdująca się na rachunku przedpłaconym Klienta, z wyłączeniem Opłaty inicjalnej lub/i niewykorzystanych środków pochodzących z aktywowanych bonusów, podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub zakończenia okresu funkcjonowania Systemu JAVELO. Zwrot Opłaty uiszczonej lub jej niewykorzystanej części jest tożsamy z jednoczesną likwidacją konta Klienta. Konto Klienta staje się nieaktywne. Powyższe ma zastosowanie w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

16.8. Klient powinien wykorzystać środki z dokonanej podczas rejestracji Opłaty inicjalnej  do końca trwania umowy. Operator nie zwraca Opłaty inicjalnej, a niewykorzystanej w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu, w całości ani w części.

XVII. Działania zabezpieczające

17.1. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu Operator Systemu JAVELO zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających, takich jak:

 • tymczasowa lub całkowita blokada konta Klienta,
 • naliczenie opłaty manipulacyjnej, wynikającej np. z pozostawieniem roweru poza obszarem funkcjonowania systemu lub w Niebieskiej strefie,
 • podjęcie kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej z Klientem w celu wezwania do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji, gdy stan konta Klienta jest ujemny,
 • wpisania Klienta na czarną listę,
 • zgłoszenie przypadków kradzieży lub zniszczenia mienia Systemu JAVELO właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych,
 • wystawienia rachunku lub faktury związanej z pokryciem kosztów odtworzenia roweru lub jego naprawy
 • rozwiązanie umowy, o którym mowa w punkcie 17.2. 

17.2. Operator JAVELO rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie JAVELO w dowolnym czasie, w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, w szczególności w przypadku:

 • podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i/lub kontaktowych, o których mowa w punkcie 6.4. Regulaminu;
 • rejestracji i użytkowania rowerów Systemu JAVELO przez osobę małoletnią bez dostarczenia podpisanego „Oświadczenia o przystąpieniu za zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego”, o którym mowa w punkcie 4.6. Regulaminu;
 • nieuregulowania należności z tytułu przekroczenia maksymalnego dozwolonego czasu wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 13.1 i Taryfikatorem w ciągu 7 dni;
 • nieuregulowania ujemnego salda w terminie 7 dni;
 • nieregulaminowego korzystania z roweru i/lub infrastruktury rowerowej;
 • nieautoryzowanego przejazdu rowerem;
 • kradzieży roweru. 

Operator w przypadku rozwiązania umowy rezerwuje sobie prawo do braku zwrotu pozostałych na koncie Klienta środków w sytuacji kiedy, koszty poniesione przez Operatora w celu zabezpieczenia, odzyskania roweru, przekraczają saldo na koncie Klienta.

XVIII. Postanowienia końcowe

18.1. Operator JAVELO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji w systemie JAVELO w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.  Brak wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian w terminie 14 dni od momentu dostarczenia nowego Regulaminu, oznacza akceptację przez Klienta wprowadzonych zmian w Regulaminie. Brak wyrażenia akceptacji zmienionego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, o którym mowa z sekcji XVI Regulaminu: „Odstąpienie lub Rezygnacja z Umowy”.

18.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru, oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.

18.3. Operator JAVELO zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwrotu roweru, będącego rezultatem zgłoszenia lub interwencji służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wobec Klienta, którego zachowanie zostało odczytane, jako zagrażające bezpieczeństwu lub naruszające przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. W szczególności dotyczy to przypadków jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jednocześnie Operator może wówczas czasowo zawiesić konto Klienta, uniemożliwiając kontynuację wypożyczenia.

18.4. Za zgodą Zamawiającego, Operator ma możliwość skrócenia okresu funkcjonowania Systemu JAVELO przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

18.5. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Operatora, których nie mógł przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług określonych w Umowie.

18.6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną podstawą interpretacji będzie wersja polska. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie rodzica

2. Taryfikator (kwoty brutto)

3. Obszar funkcjonowania systemu Javelo

4. Instrukcja zgłaszania kradzieży roweru

5. Formularz zgłoszenia wypadku/kolizji/zdarzenia drogowego

6. Formularz reklamacyjny – wersja edytowalna (.docx)

7. Formularz reklamacyjny (.pdf)

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

9. Wniosek o rozwiązanie umowy (rezygnacja z umowy)

10. Informacja o prywatności i warunkach korzystania z Freebike OnePass