System logo
Javelo system logo
Trailers for homepage

 

Polityka Prywatności i Cookies BikeU

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności ma dla nas istotne znaczenie.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności i Cookies („Polityka prywatności”).

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

W treści niniejszego dokumentu pragniemy poinformować o rodzaju gromadzonych przez BikeU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. RONDO ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443118, REGON: 146369479, NIP: 5213639556, kapitał zakładowy: 20.931.850 PLN, informacji w związku z korzystaniem ze strony internetowej: http://www.javelo.pl/ „Strona internetowa”) oraz wyjaśnić, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane.

Informujemy także, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą BikeU nie odpowiada, w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych.

Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

2. Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą w niniejszej Polityce posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie JAVELO, chyba że inaczej postanowiono w Polityce prywatności.

BikeU, my, nasze – BikeU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. RONDO ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Klient – Użytkownik Systemu JAVELO, który dokonał rejestracji w Systemie JAVELO, na stronie internetowej, zaakceptował Regulamin i Umowę oraz uiścił opłatę inicjalną w wysokości 12,30 zł brutto (słownie: dwanaście złoty trzydzieści groszy 00/100).

Regulamin – Regulamin Systemu JAVELO.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Homeport – dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej. Homeport jest dostawcą systemu informatycznego, w którym rejestracja jest konieczna w celu korzystania z Systemu JAVELO.

Strona internetowa – strona internetowa należąca do BikeU, w ramach której BikeU świadczy swoje usługi pod adresem: https://www.javelo.pl

System JAVELO – działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.

3.        Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Tak jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych, w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej w sposób rutynowy zbierane są następujące dane: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą Stronę internetową, odwiedzane podstrony Strony internetowej, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być używane do identyfikacji osób odwiedzających Stronę internetową. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Strony internetowej. W tym celu podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony prywatności danych.

Ponadto BikeU może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci imienia i nazwiska i adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. numer telefonu) w celu przesłania zapytania lub przedstawienia uwag do działania Strony internetowej. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na pytanie. W przypadku otrzymania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przechowujemy otrzymane dane w bezpieczny sposób. Dostęp do podanych danych osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do tych danych osobowych.

Otrzymane w ww. celach dane osobowe możemy udostępniać osobom trzecim wyłącznie w celu nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na pytanie, oraz gdy jest ku temu podstawa prawna. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być:

a)      podmioty działające na nasze zlecenie w naszym imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne BikeU jako operatora systemu JAVELO (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, itp.).

W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz BikeU (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu), BikeU zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Otrzymane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób, albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Strona internetowa, na którą użytkownik jest przekierowywany w celu dokonania rejestracji w Systemie JAVELO używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

4.        Pliki cookies

Kiedy odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy wysłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz. Używamy plików cookies po to, aby pamiętać Twoje preferencje oraz aby zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt na Stronie internetowej.

Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jak i stale działających plików cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszej Strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Pliki cookies nie są wykorzystywane przez BikeU w celach reklamowych.

5.        Google Analytics

Mimo, iż BikeU nie korzysta z plików Flash cookie, niektórzy zewnętrzni usługodawcy, tacy jak np. Google Analytics, mogą korzystać z takich plików za pośrednictwem naszej Strony.

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika.

Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z plików cookies. Nadal istnieje możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies. 

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies, a dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

6.        Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez BikeU danych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Stronie internetowej informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

-        kontakt e-mailowy pod adresem ochronadanych@javelo.pl;

-        kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby BikeU sp. z o.o., ul. RONDO ONZ 1 00-124 Warszawa.

Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Informujemy także, że każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.